My wishes for 2023

This post was written by Nicolaas in Afrikaans and translated by Mum. Please scroll down for the English version.

My wense vir die nuwe jaar.

2022 was woes!

Dit was woes lekker, maar ook woes hard en woes swaar.

Alles was uiteindelik woes goed.

Nou is ons by 2023.

2022 was ‘n jaar van baie leer. Ons het geleer wat ons nie geweet het nie, ons het geleer wat niemand geweet het nie, ons het ook geleer wat niemand gedink het moontlik is vir my om te leer nie. Ons is nou baie slimmer as wat ons aan die begin van 2022 was. Ons kan nou die kennis wat ons opgedoen het, gebruik om vir ander te help, maar ook om my toekoms te beplan. Ons het nou ‘n beter idee hoe om my skoolloopbaan se laaste 2 jaar aan te pak sodat ek ‘n sukses daarvan kan maak. Ons is nou baie beter toegerus om by matriek uit te kan kom.

My mamma is nie net my CRP (Communication and Regulation partner) nie, sy is ook my mamma, ook my sussie se mamma en my pappa se vrou. Sy wil nog ‘n tydjie hê om haar eie goed ook te doen. Dit is ‘n gesukkel om tyd te kry om alles gedoen te kry  terwyl sy my CRP is. So, ons moet mekaar in ag neem want anders raak ons vies vir mekaar. My hele dag sal ek graag aan my skool werk wil spandeer, maar my mamma kan nie vir my heeldag help nie. Sy wil ander goed ook doen. Ons is daarom besig om uit te sorteer hoe ons altwee van ons se lewens kan lei met net een lyf wat wat behoorlik kan werk tussen die twee van ons. Dit is iets waaraan ons hierdie jaar sal moet werk, want die tyd is maar ‘n probleem.

My sussie is hierdie jaar in matriek. Sy wil ook tyd hê om te besluit oor haar toekoms. Ons moet vir haar ook haar beste kans gee om haar toekoms te beplan. My mamma sal vir haar moet ook moet help. Tyd is regtig ‘n probleem .

Ek beplan daarom om hierdie jaar dit bietjie stadiger te vat met my skoolwerk sodat ons tyd kan kry om by ander goed as skoolwerk ook uit te kom. Ons het allerhande planne wat ons wil doen. Met al ons planne, sal ons die belangrikste in gedagte moet hou dat my Sussie ook aandag nodig het. Sy is nou in ‘n tyd wat sy ons hulp nodig het om ook haar toekoms te beplan.

Ek is baie lief vir my sussie. Sy het so baie potensiaal om ‘n verskil in die wêreld te maak dat dit vir my hartseer sal wees as sy nie haar beste kans kry om dit te bereik nie.

Om my sussie te wees is nie maklik nie. Sy moet baie dae tevrede wees met net  dit wat oor is as my ouers my klaar versorg het. Sy vat dit soos dit kom. Sy is nie moeilik of stout oor sy nie altyd die aandag kry wat sy verdien nie. So, hierdie jaar is dit haar tyd om voorop gestel te word, want sy verdien dit.

Om my heldin te wees, is nie maklik nie. Sy is my heldin. Sy is so mooi met my. Nou dat sy heeltemal verstaan hoe my lyf werk, is sy my grootste hulp om my lyf te help om met my hondjie te leer speel. Sy help my so mooi dat ek dit nou al reg kry. Om my sussie te wees is haar beste kans om te leer wat om te maak as dinge moeilik raak. Sy moes ook leer om rustig te bly al lyk dinge nie so rustig om haar nie. Dit kry sy al hoe beter reg. Dit sal haar in die lewe voorentoe ook baie help.

Vir 2023 is dit my wens dat my sussie sal besef hoe baie ons vir haar lief is sodat, waar ookal sy gaan, ons liefde vir haar haar sterk gaan maak.

My wishes for this year.

2022 was hectic!

It was hectic exciting, but also hectic hard and hectic challenging.

Everything turned out hectic good.

Now it is 2023.

2022 has been a year of much learning.

We learned what we didn’t know,

we learned what no one knew,

we also learned what no one thought was possible for me to learn.

We are much smarter now than we were at the beginning of 2022. We can now use the knowledge we have gained to help others, but also to plan my future. We now have a better idea of how to tackle my school career’s last 2 years so that I can make a success of it. We are now much better equipped to get too matric.

My mom is not only my CRP (Communication and Regulation partner), she is also my mommy also my sister’s mommy and my dad’s wife. She still wants some time to do her own stuff too. It’s a struggle to find time to get everything done while she’s my CRP. So, we have to take each other into account because otherwise we get upset at each other.

My whole day I would love to spend on my school work, but my mum can’t help me all day. She wants to do other stuff too. We are therefore sorting out how we can live both of our lives with only one body that can work properly between the two of us. This is something we will have to work on this year, because time is really an issue.

My sister will be in matric (Grade 12)  this year. She also needs time to decide on her future. We  need to give her her best chance to plan her future. My mum will have to help her too.

Time is really an issue. I therefore  plan to take it a little slower with my schoolwork this year so we can find time to get to things other than schoolwork as well.

We have all kinds of plans that we want to do. With all our plans we will have to bear in mind, most importantly, that my sister  is also in need of attention because she is now in a time when she needs our help to plan her future.

I love my sister very much. She has so much potential to make a difference in the world. It would be sad for me if she didn’t get the best chance to achieve it.

Being my sister is not easy. Many days she has to settle for with just what’s left when my parents have finished taking care of me. She takes it as it comes. She’s not difficult or naughty about not always getting the attention she deserves. So, this year, it’s her time to be put front and center, because she deserves it.

Being my heroine is not easy. She’s my heroine. She handles me so well. Now that she completely understands how my body works, she is my biggest help in helping my body learn to play with my dog. She helps me so beautifully that I’m getting it right by now.

Being my sister is her best chance to learn what to do when things get tough. She also had to learn to stay calm even though things didn’t seem so serene around her. She gets better and better at this. This will also help her a lot in life up front.

For 2023, it is my wish that my sister will realize how much we love her so that, wherever she goes, our love for her will make her strong.

Me, my dad and my sister, Lisa

2 thoughts on “My wishes for 2023

  1. Hallo Nicolaas,

    Baie dankie vir jou E-Pos met goeie wense vir 2023.

    Ek en tannie Driekie wens jou, jou Pa, CRP en Sussie alles van die beste toe vir die Nuwe jaar.

    Groete Oom Thinus

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: