My most beautifull beautifull year: 2019

My mooiste mooiste mooi jaar was 2019

Scroll down for English version (after Afrikaans on page).

My stem is steeds doodstil, maar my woorde trek oor die wêreld heen. Dit is my mooiste droom wat waar geword het met my blogskrywery. My stem was nog altyd stil en my woorde was my geheim wat net ek van geweet het. Vandat ek kan kommunikeer deur te spel op die borde en te skryf, is my woorde nou nie meer net my geheim nie. My woorde is nou my beste wonderwerk en droom wat waar geword het, want nou kan my woorde iets beteken vir ander mense. Ek wil veral vir my maats wat soos ek is, help, want dit sal my hart bly maak as ek vir ander kinders soos ek wie se stemme ook stil is, kan hoop gee. Ek sal altyd my beste probeer om ander soos ek te help, want ek weet hoe swaar dit is om nie te kan praat nie. Ek wens ek kan dit vir ander kinders makliker maak sodat hulle nie so lank soos ek moet wag om hul woorde uit te kry nie. Ek is nou so dankbaar dat ek kan kommunikeer dat ek baie graag vir ander wil help.

Die mooiste mooi van die jaar vir my was dat ek soos ander kinders kon leer en skool toe gaan. Dit is iets wat baie kinders as ‘n straf sien dat hulle moet skool toe gaan, maar vir my was dit nog altyd net ‘n droom om te kan leer. Ek het die jaar die eerste keer kans gekry om te kan leer soos ander kinders en ek het gewys dat ek dit kan doen.

Ek is woes besig om my mooiste drome te laat bewaarheid en ek is baie dankbaar vir mamma en pappa  en my sussie, Lisa,  vir al hul hulp en ondersteuning, maar ek weet dat niks moontlik sou wees as dit nie vir die genade van my God was nie. Ook was daar baie ander mense op my pad wat my gehelp het om my drome te verwesenlik. As ek almal my mooiste wense kan gee, sal dit wees dat hulle my moet sien om te glo waar ek gekom het.

My mooiste wens is dat wat met my gebeur het, ook met my maats wat soos ek is, gebeur. Die mense dink dit is net ek wat so slim is, maar my maats het ook woorde in hul koppe wat wag om uit te kom. Ek wens hulle kry ook die hulp wat ek gekry het sodat hulle ook kan glo dat dit vir hulle ook moontlik is om hulle drome te bewaarheid.

Ek het ook slegte ondervindings gehad, maar omdat ek nou kan kommunikeer, kon ons selfs die slegte ondervindings mooi uitsorteer.

My mooiste jaar se Kersfees was my beste ooit, want ek het persente gekies vir my gesin. Dit was die eertse keer ooit dat ek dit kon doen en dit het my hart vreeslik bly gemaak. Dit is ongelooflik lekker om my mooiste jaar so af te sluit, want my gesin het vreeslik baie opgeoffer om my te kan help. Ek voel soms skuldig oor alles wat hulle moet prys gee om my te kan help. Dit was vir my baie lekker dat ek vir hulle met ‘n geskenkie uit my hart kon dankie sê.

My mooiste mooi jaar het geëidig met ‘n mooi dans by die Sutherland hotel. Dit was vreeslik lekker om saam met my gesin te kan gaan dans. Dit was so lekker om met my mamma ook te kan dans. Ek sal dit nooit kon gedoen het as dit nie was vir al die moeite wat ons die jaar met my kommunikasie en terapieë gedoen het nie. Dit was ‘n jaar   van baie hoogtepunte en dit gaan nog mooier wees in 2020, want ek kan nou praat, al is my stem steeds stil.

Mag 2020 ook vir al my vriende en familie so mooi wees soos wat 2019 vir my was.

Ek sal dit met my hele hart vir my maats wat ook nie kan praat nie, toe wens.

My most Beautifull Beautifull year: 2019

Translation done by Mom.

My voice is still silent, but my words travel across the world. Writing this blog,  is my most beautiful dream come true. My voice was always silent, and my words were  my secret, which only I knew of. Since I can now communicate by spelling on the boards and writing, my words are no longer only  a secret. My words are now my best miracle and dream come true because it can now help other people. I want to help other people like me. It will make me very happy if I could give hope to other children like me whose voices are also silent. I shall always try my best to help others like me, because I know how difficult it is not to be able to speak. I wish I can make it easier for other children so that they do not have to wait as long as I did to get their words out. I am very grateful to be able to communicate and I would love to help others.

The most beautiful beautiful of this year for me was that I could learn and attend school like other children. Children often do not like to attend school, but  it has always only been a dream of mine to be able to learn. This year I got the chance to learn (aka “age appropriate schooling”) like other children and I proved that I can do it.

I am busy reaching my most beautiful dreams at an alarming pace. I am very grateful for my mom and my dad and my sister, Lisa, for all their help and encouragement, but I know that none of it would have been possible without the grace of my God. There were also many other people who helped me achieve my dreams.  I wish that they could see where I got to to believe it.

My most beautiful wish is that what happened to me, also happens for my friends who are like me. People think that it is only me that are so clever, but my friends also have words in their heads which await to be freed. I wish they can also receive the help I got so that they can also believe that their dreams can also come true. 

I also had bad experiences, but because I can now communicate, we could sort out even the bad experiences and make them beautiful.

My most beautiful year’s Christmas was my best ever, because I could choose presents for my family. This was the very first time I could do this and it made me extremely happy. It is unbelievably enjoyable to end my year this way, because my family sacrificed a lot to help me.  I often feel guilty because of everything they have to sacrifice to be able to help me. It was extremely nice to be able to thank them with a present from the bottom of my heart.

My most beautiful beautiful year ended with a beautiful dance at the Sutherland hotel with my family. I enjoyed it immensely to go to the dance with my family. It was so enjoyable to dance with my mom. I would never have been able to do this was it not for all the effort we made with my communication and therapies.   It was a year with many highlights and it is going to be even better in 2020, because I can now talk, even though my voice is still silent.

May 2020 be as beautiful for all my friends and family as 2019 was for me.

I wish this especially for all my friends who also cannot speak.

6 thoughts on “My most beautifull beautifull year: 2019

 1. n Baie voorspoedige 2020 vir jou Nicolaas. Ek is net so bly dat jy nou al daai mooi woorde kan uitbring. Ek is baie trots op jou

  Like

 2. n Baie voorspoedige 2020 vir jou Nicolaas. Ek is net so bly dat jy nou al daai mooi woorde kan uitbring. Ek is baie trots op jou. Baie liefde Tannie Serina wat langs julle bly ❤️

  Like

 3. Beste Nicolas.
  Baie dankie vir jouboodskap. Dit maak my dankbaar vir al die goeie dinge in my lewe waarvoor ek nie altyd dankie sê nie.
  Ek hou jou vordering al baie jare dop en is dankbaar vir jou kans om te kan kommunikeer.
  Ek woon ook op Worcester. Ons het al n paar keer ontmoet. Ek wonder dikwels of daar n manier is waarop ek jou kan help en jou lewe kan beter maak

  Ek gaan nie by my e mail wees tot 16 Januarie nie

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: